Veelgestelde vragen Migraine & Werk

Veelgestelde vragen

Er komen veel vragen van mensen met migraine binnen bij het Adviespunt Werk over hoe zij kunnen omgaan met hun migraine op de werkvloer. Hieronder hebben we de meest gestelde vragen op een rij gezet. Klik op lees meer om de antwoorden te lezen.

De bedrijfsarts denkt dat ik niet tegen stress kan en dat ik daardoor migraine krijg. Kan dit kloppen?

Er bestaat geen wetenschappelijk bewijs dat je van stress migraine krijgt. Wel ervaren veel mensen stress vlak voor een aanval. Het lijkt zeker zinvol, als je veel spanning of angst om een aanval te krijgen ervaart, dit te bespreken met je huisarts en hierbij hulp te zoeken.

Begeleiding kan helpen om bepaalde vaardigheden te leren waardoor je meer grip kunt krijgen op je migraine, of er in ieder geval beter mee kunt leren omgaan. Denk hierbij aan coaching, cognitieve therapie (psycholoog), Mindfulness Based Stress Reduction training, en timemanagement, conflicthantering of ontspanningstechnieken. In overleg met je huisarts kun je bepalen waar jij het meeste baat bij kunt hebben.

Ik heb door mijn migraine een conflict op mijn werk, wat kan ik doen?

Vraag een gesprek aan met de bedrijfsarts en bespreek de situatie. Zorg dat je het probleem helder hebt en dat je een goed beeld hebt van het verloop van het conflict. Door dit goed in kaart te brengen kun je gemakkelijker de echte oorzaak van het conflict achterhalen. Denk na over je eigen rol en die van de werkgever: waar twee vechten, hebben er vaak twee schuld. Probeer kalm te blijven als je zaken bespreekbaar maakt bij je werkgever. Vanuit irritatie, boosheid of onzekerheid zeg je wellicht net de verkeerde dingen.

Als je er met je werkgever niet uitkomt, is mediation een mogelijkheid. Onthoud dat een (goede) mediator geen partij kiest. Als het conflict onoplosbaar lijkt, laat je dan tijdig goed voorlichten over je rechten en plichten door een kundige jurist. Maar weet dat als er eenmaal juridische hulp is ingeschakeld, er meestal geen weg terug is. Laat een jurist dus pas actief met de zaak bezig gaan, als het tij niet meer te keren is.

Zijn er financiële regelingen, zodat ik minder kan gaan werken? Kan ik bijvoorbeeld een uitkering aanvragen?

Sinds 2006 heet een uitkering in verband met arbeidsongeschiktheid of beperkingen in de belastbaarheid een WIA-uitkering (daarvoor een WAO-uitkering). Een WIA-uitkering kun je aanvragen nadat je bijna twee jaar ziek bent geweest. In die twee jaar moet je samen met je werkgever of, als je die niet hebt, met het UWV, intensief hebben gekeken naar je mogelijkheden om te werken. Na je WIA-aanvraag voert het UWV een keuring uit en bepaalt zo of, en in welke mate, je beperkt bent qua belastbaarheid en of je op basis daarvan recht hebt op een WIA-uitkering.

Kom je niet in aanmerking voor de genoemde uitkeringen en kun je toch niet werken? Dan kun je bij je gemeente informeren of je recht hebt op een bijstandsuitkering.

Kan mijn werkgever mij dwingen minder uren te gaan werken?

Als een werkgever wil dat je minder uren gaat werken, is het waarschijnlijk zo dat je door je migraine al enige tijd minder uren werkt dan in je contract staat. Het kán dan een idee zijn om het aantal arbeidsuren in je contract te verlagen. Het is daarbij eerst een goed idee om voor een afgesproken periode minder uren te gaan werken. Zorg dat je dan de garantie hebt dat je na die periode weer je volledige aantal uren terugkrijgt, als je dat dan weer aankunt.

Ook kun je afspreken om compensatie-uren op te bouwen: je werkt dan wekelijks meer uren dan je contracturen, waarmee je eventuele uitval opvangt. Flexibele werktijden en een flexibele werkplek kunnen een andere fijne oplossing zijn. Als je zelf invloed hebt op waar en wanneer je werkt, kun je op momenten dat je je minder goed voelt of een aanval hebt, lichte werkzaamheden uitvoeren of misschien thuis aan het werk.

Ben je het niet eens met het voorstel om minder te gaan werken, bespreek dit dan met je bedrijfsarts.

De bedrijfsarts vindt dat ik weer aan het werk kan, maar ik ben het daar niet mee eens. Wat kan ik doen?

Als je het niet eens bent met de bedrijfsarts, kun je in eerste instantie hierover in gesprek gaan met hem of haar. Vraag waarom de bedrijfsarts vindt dat je weer kunt werken en vertel zo duidelijk mogelijk waarom jij denkt dat je met je migraineklachten op dit moment nog niet (volledig) aan de slag kunt. Wanneer jouw huisarts of specialist je aanraadt om het nog even rustig aan te doen, vraag de bedrijfsarts dan om contact op te nemen met jouw behandelend arts of probeer een gesprek te regelen waarbij zowel jij en beide hulpverleners bij aanwezig zijn. Als de bedrijfsarts het niet eens is met jouw arts, dan beslist de bedrijfsarts.

Als de bedrijfsarts zegt dat je weer kunt werken, zul je in eerste instantie aan het werk moeten gaan. Doe je dat niet, dan kan de loondoorbetaling tijdens ziekte worden stopgezet, of je kunt, in het uiterste geval, ontslagen worden wegens werkweigering.

Wat de bedrijfsarts naar de werkgever aangeeft over werkhervatting, is formeel een advies. Als je werkgever of jij het er niet mee eens zijn, kunnen jullie ieder een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Het UWV beoordeelt dan of de werkhervatting op dat moment haalbaar was. Ook het deskundigenoordeel is formeel een advies. De werkgever is niet verplicht het op te volgen, maar indien het niet wordt nageleefd, zal dit bij de beoordeling van de WIA worden meegenomen. Dat kan nadelig zijn voor de werkgever.

Onthoud dat er uiteindelijk maar één iemand is die kan bepalen of je op een bepaald moment kunt werken of niet, en dat ben jij. Als je (noodgedwongen) weer aan de slag bent gegaan en je merkt dat het niet gaat, kun je je opnieuw ziekmelden. Dit kan helaas wel leiden tot een conflictsituatie met bedrijfsarts, werkgever en/of UWV. In dat geval is het zaak om juridische bijstand te zoeken.

Ik ben langdurig ziek en nu krijg ik te maken met de Wet Verbetering Poortwachter (WvP) Wat houdt deze wet in?

Sinds april 2002 is de Wet verbetering Poortwachter van kracht. De WvP schrijft voor wat er moet gebeuren bij langdurig ziekteverzuim. Dit geldt vanaf de ziektemelding gedurende twee ziektejaren, de zogenaamde ‘wachttijd’. De WvP regelt ook de ‘loondoorbetaling bij ziekte’. Dit houdt in dat jouw werkgever je maximaal twee jaar jouw loon doorbetaalt. Je krijgt tijdens je ziekte minimaal zeventig procent van uw loon. Dit is wel aan een maximum dagloon gebonden.

Het belangrijkste onderdeel van de WvP is dat werkgever en werknemer zich beiden moeten inspannen om de zieke zo snel mogelijk te laten re-integreren (terugkeren) in werk. In dit kader stelt de bedrijfsarts uiterlijk binnen 6 weken een zogenaamde probleemanalyse op. Daarin beschrijft hij de klachten nauwkeurig, en de mogelijkheden tot werkhervatting. Hij geeft zijn verwachtingen aan over het verloop van de reïntegratie en legt vast welke stappen werkgever en werknemer moeten ondernemen. Uiterlijk in de achtste verzuimweek moeten werkgever en werknemer vervolgens op basis van de probleemanalyse samen een plan van aanpak hebben opgesteld. Hierin staan afspraken over de reïntegratie en de te zetten stappen daarin, gericht op passend werk voor de zieke werknemer. Het plan van aanpak moet minimaal eens in de zes weken geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden.

Na 52 weken wordt door jou met de werkgever beschreven hoe deze tijd is verlopen. Na 88 weken vraag je zelf een WIA uitkering aan bij het UWV. Hierbij hoort een eindevaluatie die je samen met de werkgever opstelt. Daar staat de stand van zaken van je re-integratie in.

Om tot re-integratie in passend werk te komen zal achtereenvolgens moeten worden gekeken naar de volgende mogelijkheden:

Re-integratie in eigen werk: in eerste instantie wordt gekeken of je je eigen functie weer uit kunt uitvoeren.

Re-integratie in aangepast eigen werk: als je je eigen werk op de huidige manier niet kunt doen, gaan jij en je werkgever kijken of het werk passend te maken is. Het gaat dan om mogelijke aanpassingen in de werktijden, de werkplek en de werkzaamheden.

Re-integratie in ander werk intern: blijkt je huidige functie niet meer geschikt, dan moet worden gekeken of je werkgever ander werk heeft dat wel passend is of passend gemaakt kan worden.

Re-integratie in ander werk extern: heeft jouw werkgever geen passend werk voor je, dan moet hij jou helpen een baan buiten het bedrijf te vinden.

Na bijna twee jaar ziekte toetst het UWV of werkgever en werknemer voldoende inspanningen hebben verricht om te komen tot re-integratie in werk. Als dat niet zo is, kan het UWV financiële sancties opleggen. Als werkgever en werknemer wél genoeg hebben gedaan, maar re-integratie is toch niet gelukt, dan vervalt voor de werkgever na twee jaar de plicht om het loon tijdens ziekte door te betalen. Dit betekent over het algemeen dat de werkgever voor de werknemer ontslag zal aanvragen. De werknemer heeft bij voldoende re-integratie-inspanningen mogelijk recht op een WIA-uitkering. Als hij dat niet heeft, is er recht op een WW-uitkering.